Kvalitet och Insatser

 

Kvalitet

Skyddet på fastigheten utgörs av lås och larm, säkra transporter, utbildad personal som finns dygnet runt men också ett inre skydd som personalen hjälper den skyddsbehövande att bygga upp. Kontaktmannaskap finns och kommer att finnas tillgängligt på lång sikt.

Verksamheten bedrivs i enlighet med de lagar, förordningar och föreskrifter som är tillämpliga, t.ex. socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen, diskrimineringslagen, sekretesslagen, arbetsmiljölagen samt socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd.

Insatser

På boendet fokuserar vi på friskfaktorer som utbildning, sysselsättning och hälsa med målet att stärka de skyddsbehövandes egen kraft och förmåga. Genom en strukturerad och förutsägbar vardag skapas trygghet. Enskilda samtal och gruppsamtal ingår i veckoschemat och syftar till att ge stöd och hjälp att finna och behålla nya relationer och att hantera ett liv i skydd. Vi skapar gemensamt en hemmiljö som innebär både vila och en givande fritid. Personal med pedagogisk utbildning och erfarenhet finns behjälpliga med och annan kontakt med myndigheter. Vi gör en individuell planering för hälsa för att tillgodose de behov som finns av vård och tandvård. Relevanta samarbetskontakter finns för att på säkert sätt erhålla behövlig vård. De skyddsbehövande får stöd i att förbättra hälsan och uppmuntras till ett aktivt liv. Olika aktiviteter erbjuds på boendet och i närområdet utifån olika intressen. 

 


Kontakt

www.nyatag.com

Stigbergstorget 1
Göteborg
414 63


Växel 031-704 32 00
Fax 031-12 96 40
Jour 070 770 15 72