Behandling

Kognitiv miljöterapi

 

Den metod som ligger som grund för Nya Tags behandlingsarbete är kognitiv miljöterapi. För att stärka klientens motivation till bl.a. drogfrihet är det viktigt med en strukturerad vardag och nära relationer mellan personal och klient. Det kognitiva miljöarbetet delas upp i tre faser;

Bedömningsfasen
Behandlingsfasen
Avslutning-utskrivning 

 

Det centrala arbetet i den kognitiva miljön är:

Observation av klientens reaktioner och beteenden
Strukturering av klientens vardag
Omstrukturering av dysfunktionellt tänkande och förändring av destruktivt beteende
Förebyggande av återfall
Uppbyggande av bättre färdigheter och coopingstrategier
Psykopedagogik (klienten undervisas om tex olika drogers påverkan på hjärnan och psyket)

 

Arbete med självförtroendeträning ligger i fokus vilket innebär att jobba med: att bygga upp olika sociala förmågor och träna på att uttrycka sina behov och önskemål. I arbetet ingår att träna på att öka självkänslan och att reglera sina känslor.

Viktigt är också att öva på problemlösningar och bygga upp en tolerans mot motgångar, stress och obehag. Sist men inte minst lika viktigt är att få redskap att identifiera negativa tankar och strukturera om dem till konstruktiva tankar istället.

Motivationsarbete

I motivationsarbetet ingår det att personalen ansvarar för en kontinuitet i relationen mellan personal, en så kallad kontaktperson, och klient. Om en klient avviker från behandlingshemmet så arbetar vi med att söka upp och hämta tillbaka personen i den mån det är möjligt. Det görs en bedömning i varje enskild situation hur mycket tid som ska ges till detta. Hänsyn måste alltid tas till klientens integritet. Grundtanken med att arbeta uppsökande är att en del klienter under en fas i behandlingen ”straffar ut sig” och då behöver stöd i att våga gå vidare i tillfriskningsprocessen. Vi arbetar med att bygga relationer, tillit så att klienterna ska känna sig trygga i Nya Tags miljö så att de vågar komma till personalen när de mår dåligt så behandlingsfasen går framåt.

Lösningsfokuserat arbete

Utifrån det lösningsfokuserade arbetet använder vi samtal och det vardagliga miljöarbetet med att uppmärksamma klienten på de undantag som gör en positiv skillnad. Tanken är att ge utrymme för reflektioner och möjlighet att omvärdera synen på sig själv. Fokus ligger på klientens mål, fungerande liv och självtillit.

De grundläggande faserna som vi arbetar efter är följande:

Att beskriva problemet
Att utveckla välformulerande mål
Att leta efter undantag som gör en positiv skillnad
Feedback
Att utvärdera klientens framsteg

I samtalen med klienterna används en manual med frågor som berör de ovannämnda faserna.

Nätverksarbete

Familj och andra närstående är viktiga i arbetet med klienten. Det sociala nätverket kring klienten bestående av släktskap, vänskap, bekantskap, arbetsplats, myndigheter etc. utgör personens sociala sammanhang. Detta system av sociala relationer är klienten på olika sätt beroende av. I förekommande fall kallar vi till nätverksmöten där de som påverkar och är involverade i klientens situation bjuds in. Tillsammans med klienten och de inbjudna diskuteras hur man ska arbeta för att lösa de problem som finns och komma överens om vem som ska ta ansvar för vad.  

Återfallsprevention

I Nya Tags behandlingsarbete ingår det att ha beredskap för eventuella återfall eftersom återfallsrisken är hög bland människor med tungt missbruk. De är väldigt viktigt att personalen finns som ett starkt stöd i de mest kritiska situationerna. Man straffar inte automatiskt ut sig vid ett återfall men beroende på uppdragsgivarens arbetsplan och i de fall där återfallsfrekvensen överstiger det acceptabla för att kunna utöva en god behandling finns en tydlig individuell gräns. För att motverka och minska risken för återfall arbetar personal och klient tillsammans med kartläggning av de högrisksituationer som finns för recidiv i varje fall. Man skapar därmed en medvetenhet om vilka situationer man ska vara observant på och kan då pröva nya strategier så att man får möjlighet att handla på ett annat sätt vid dessa tillfällen.

 


Kontakt

www.nyatag.com

Stigbergstorget 1
Göteborg
414 63


Växel 031-704 32 00
Fax 031-12 96 40
Jour 070 770 15 72